loader

Ceļošana ar bērniem

Bērnu izbraukšanas kārtība no Latvijas

Bērniem neatkarīgi no viņa valstiskās piederības, izceļojot no Latvijas un šķērsojot iekšējo robežu, t.i. ceļojot uz Šengenas līguma dalībvalstīm, obligāti līdzi ir jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei vai pilsoņa identifikācijas kartei.

Augstāk minētas neizslēdz to ka, ja Valsts robežsardzes amatpersonām, veicot savas kompetences ietvaros personu pārbaudes valsts teritorijā (t.sk. lidostas teritorijā), rodas aizdomas par bērna pretlikumīgu izvešanu no valsts, personai, kas pavada bērnu, var tikt pieprasīts uzradīt dokumentus vai sniegt informāciju, kas apliecina bērna saikni ar pavadošo personu vai to, ka bērns netiek izvests no valsts pret savu gribu vai viņa vecāku vai aizbildņu gribu. Tas pats attiecas uz gadījumiem, ja bērns ceļo viens pats.

Ņemot vērā iespējamo pārbaudi, iesakām vienmēr ņemt līdzi bērna dzimšanas apliecību, pilnvaru vai jebkuru citu dokumentu, kas atļauj bērnam izceļot konkrētās personas pavadībā, vai notariāli apliecinātu atļauju bērnam ceļot patstāvīgi.

Kārtību, kādā bērni šķērso Latvijas ārējo robežu, t.i., ceļojot uz valstīm, kas nav Šengenas līguma dalībvalstis, piemēram, Ēģipti, Turciju, Taizemi, Ķīnu, Šrilanku, regulē 2010.gada 03.augusta LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 721.

 ÐŸÐ¾Ñ…ожее изображение

Robežas šķērsošana kopā ar vecāku/-iem

Nepilngadīgiem bērniem* (Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošiem, kuriem ir Latvijas Republikas valstiskā piederība), šķērsojot robežu viena vai abu vecāku pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda derīgs ceļošanas dokuments - pase. Vecāka pasē ir jābūt atzīmei par bērna radniecību ar to vecāku, kurš pavada bērnu. Ja vecāka pasē nav šī ieraksta, tad, šķērsojot robežu, papildus jāuzrāda bērna dzimšanas  apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija.

Bērna robežas šķērsošana patstāvīgi

Bērnam, šķērsojot robežu patstāvīgi, līdzi jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei un vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai.

Informējam, ka lidostas darbiniekiem ir pienākums atteikt reģistrāciju bērniem, kuri lido vieni, ja tiem nav pareizi noformēti dokumenti un aicinām vecākus būt disciplinētiem, un pārliecināties vai bērnam ir ceļošanai nepieciešamie dokumenti. 

Robežas šķērsošana pilnvarotas personas pavadībā

Ja bērns ceļo pilnvarotas personas pavadībā līdzi jābūt derīgai pasei, vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai pilnvarai bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā, kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai. Gadījumā, ja viens no bērna vecākiem ir ārzemnieks vai bezvalstnieks, valsts robežas šķērsošanai nepieciešama otra vecāka (Latvijas pavalstnieka) notariāli apliecināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts vai pilnvara bērna izceļošanai no valsts pilnvarotās personas pavadībā.

Informācija par kārtību, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu, tai skaitā informācija par kārtību, kādā valsts robežu šķērso bērni ir pieejama Valsts robežsardzes mājas lapā www.rs.gov.lv vai www.likumi.lv -  Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu kā arī zvanot T: 67075616.